Rešenja za privatni cloud

Privatni cloud predstavlja sledeći prirodan korak u razvoju virtuelne infrastrukture, koji podrazumeva primenu Cloud Computing principa skalabilnosti, elastičnosti i deljivosti resursa na kompanijsku privatnu infrastrukturu. Preduslov za kreiranje privatnog cloud-a je virtuelizacija svih resursa – CPU, memorije, mreže i storidža, čime se omogućava programsko upravljanje kompletnom infrastrukturom i njena isporuka korisnicima unutar kompanije u vidu usluge. Prenošenjem kontrole nad infrastrukturom u potpunosti u softversku ravan, ostvaruje se fleksibilnost neophodna da bi IT odeljenja mogla da odgovore na današnje dinamične i teško predvidive zahteve poslovanja.

Privatecloud

Kao lider na polju virtuelizacije i Cloud Computing-a, COMING – Computer Engineering svojim korisnicima nudi celokupan spektar rešenja za izgradnju i upravljanje privatnim cloud‑om:

  • virtuelizaciona rešenja na VMware platformi,
  • rešenja za monitoring dostupnosti i performansi privatne cloud infrastrukture,
  • rešenja za automatizaciju upravljanjem privatnog cloud-a,
  • rešenja za “chargeback” - obračun troškova korišćenja privatne cloud infrastrukture.

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering